OGÓLNE WARUNKI UMÓW, DOSTAW I PŁATNOŚCI.

1. Zakres obowiązywania.

1.1 Poniższe warunki dostawy i płatności dotyczą wszystkich kontrahentów. 
W przypadku zawarcia na piśmie z kontrahentem odrębnej umowy postanowienia OWU stosuje się w zakresie nieuregulowanym w umowie.

2. Przyjęcie zamówienia.

2.1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Zleceniobiorcę. Ustne ustalenia wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia.

2.2. Składane zamówienia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.

2.3. W przypadku, gdy po przyjęciu zamówienia stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność kredytową Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń - w razie odmowy odstąpić od wykonania zamówienia.

2.4. Kosztami wynikłymi w związku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Zleceniodawcę do przyjętego zamówienia, włącznie z wynikłymi z tego przestojami maszyn obciążony zostanie Zleceniodawca. Jako późniejsze zmiany uważane są także powtórzenia odbitek próbnych.

3. Projekty, wydruki próbne, pliki, wykrojniki i ich koszty.

3.1. Materiały do druku należy przygotować i dostarczyć w sposób obowiązujący u Zleceniobiorcy opisany w dokumencie „Sposób przygotowania materiałów do druku”. Przygotowanie materiałów do druku niezgodnie z ww. specyfikacją będzie wiązało się
z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

3.2. Pobrane przez Zleceniobiorcę materiały i nośniki plików służące do wytworzenia zamówionych towarów pozostają własnością Zleceniobiorcy i mogą być zwrócone wyłącznie na pisemne życzenie Zleceniodawcy złożone w momencie składania zamówienia lub w ciągu 7 dni od przesłania ich do Zleceniobiorcy.

3.3. Wykonane przez Zleceniobiorcę projekty i pliki przetworzone do druku pozostają naszą własnością i bez naszej zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie prawnej.

3.4. Przetworzone do druku pliki są z reguły przechowywane przez okres 3 miesięcy , licząc od dnia ostatniej dostawy. Po upływie tego czasu mogą być one zniszczone. Nie ma jednak wymogu archiwizowania plików jak również obowiązku informowania Zleceniodawcy o ich zniszczeniu.

2 3.5. Po wykonaniu zlecenia Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za materiały określone w punkcie 3.2. nie odebrane przez Zleceniodawcę w przeciągu 7 dni od daty otrzymania ich od Zleceniodawcy.

3.6. Produkcja przebiega w oparciu o dane określone w zleceniu przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do oceny ich prawidłowości, celowości. Gdy wymagane będą wydruki próbne, koszty ich realizacji zostaną doliczone do faktury.

3.7. Przy druku na powierzonych materiałach Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za stopień ich przydatności jak i za ewentualne wady czy też uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie drukowania. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się jednak do niezwłocznego wstrzymania drukowania 
i poinformowania Zleceniodawcy, iż nie jest możliwe drukowanie według wcześniej ustalonego sposobu.

3.8. Po wytworzeniu produktów zgodnie z dostarczonymi projektami i materiałami Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy przez to nie naruszono praw osób trzecich. Zleceniodawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw.

3.9. Jeżeli w związku z wykorzystaniem powierzonych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do realizacji zamówienia materiałów z roszczeniami odszkodowawczymi wystąpią osoby trzecie - Zleceniodawca zobowiązuje się do wstąpienia w miejsce Zleceniobiorcy do spraw o odszkodowanie z tymi osobami i zaspokojenia ich uzasadnionych roszczeń.

3.10. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez Zleceniobiorcę w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych Zleceniobiorcy. 

3.11. Za zgodą Zleceniodawcy Zleceniobiorca może uwidocznić swoje logo na wytworzonym produkcie.

3.12. Zleceniodawca ma obowiązek przeglądać wydruki próbne celem znalezienia błędów w druku oraz innych uchybień. Zleceniobiorca nie odpowiada za błędy przeoczone przez Zleceniodawcę. Zmiany przekazane telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę kolorów, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże Zleceniobiorcy wzorca koloru jakim jest cromalin lub inny wiarygodny wydruk (proof cyfrowy lub wydruk ze skalibrowanej drukarki cyfrowej), wraz z pisemną akceptacją.

3.13. Przy złożeniu powtórnego zlecenia na druk tej samej pracy wymagane jest powtórne dostarczenie wzoru kolorystycznego. Ze względu na różnorodność stosowanych mediów Zleceniobiorca może zażądać ponownej pisemnej akceptacji próby kolorystycznej druku.

3.14. Wykrojniki stanowią integralną część kosztów produkcji i pozostają własnością Emerald Sp. z o.o. 

4. Termin odbioru towaru lub wysyłki, niemożność dostarczenia.

4.1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia przez Zleceniodawcę zamówienia jak również dostarczenia wymaganych poprawnie przygotowanych materiałów.

4.2. Termin odbioru towaru lub wysyłki określony jest w przyjętym zamówieniu. Termin odbioru towaru lub wysyłki wydłuża się o czas w zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu zobowiązań lub jeżeli Zleceniodawca zmienił zakres zlecenia.

4.3. Termin odbioru towaru lub wysyłki wydłuża się w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, w szczególności siły wyższej, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia, o ile miały one znaczny wpływ na realizację również wtedy, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o zaistnieniu tego rodzaju okoliczności i o ich ustąpieniu. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy wyjaśnienia, czy chce wycofać się z realizacji zamówienia czy też go zrealizować w przeciągu określonego czasu. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek wystąpienia ww. okoliczności.

5. Wysyłka i przejęcie ryzyka.

5.1. Wysyłkę towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu Zleceniobiorca realizuje tylko na wyraźne pisemne zlecenie i koszt Zleceniodawcy.

5.2. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zleceniodawcy to przechowanie towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce.

5.3. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.

5.4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.

6. Ceny – zapłata.

6.1. Ustalona cena nie obejmuje kosztów wykonania projektów, poprawek plików, kosztu przesyłki, niestandardowego pakowania, docięcia do wymiaru i podatku VAT.

6.2. W przypadku opóźnień płatności Zleceniobiorca naliczy ustawowe odsetki ustawowe.

6.3 Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki, Zleceniobiorca może wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.

7. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja

7.1. Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdza otrzymany towar, co do ilości, usterek, jakości i zagwarantowanych właściwości. Braki należy reklamować 
u Zleceniobiorcy w następnym dniu roboczym, poprzez pisemne zawiadomienie. Zgłoszenia są przyjmowanie do 14 dni roboczych od dostarczenia towaru.

7.2. Zleceniodawca ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru przedstawicielowi Zleceniobiorcy celem potwierdzenia wady.

7.3. W przypadku uznanych reklamacji Zleceniobiorca może wg swojego wyboru obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.

7.4. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Zleceniodawca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego, podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

7.5. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy. 

7.6. We wszystkich metodach drukowania reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Zleceniodawcę wzorca kolorystycznego. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.

7.7. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez Zleceniodawcę i przyjętych do druku. Przyjęcie do druku Zleceniobiorca potwierdza odpowiednim trwałym oznaczeniem – pieczęcią lub podpisem na wzorcu kolorystycznym. Jeżeli materiały zostały odesłane na wyraźne życzenie klienta, klient jest zobowiązany do odesłania wzorów kolorystycznych 
i na tej podstawie będzie rozpatrywana reklamacja.

7.8. W przypadku druku na powierzonych Zleceniobiorcy materiałach, nie ponosimy odpowiedzialności za stopień ich przydatności.

8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

8.1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Zleceniodawca zobowiązuje się zaspokoić wszystkie roszczenia osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.

8.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.

8.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy w każdym przypadku jest ograniczona do wartości zlecenia, przy którego realizacji Zleceniobiorca spowodował szkodę po stronie Zleceniodawcy. Maksymalna kwota odszkodowania za opóźnienie powstałe z winy Zleceniobiorcy nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości zlecenia.

9. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo.

9.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Gliwicach lub Sąd Okręgowy w Gliwicach.

9.2. Do umów zawartych zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi stosuje się prawo polskie.